LPG REVIZE NA POČKÁNÍ Praha 9 - Újezd nad Lesy. Tel: 775 251 750 (pouze revize)
KONTAKTY NA DÍLNY k zobrazení po kliknutí níže ↆↆↆ info@lpg-obchod.cz

Výměny LPG nádrží

LPG nádrž má životnost 10 let a určuje ji výrobce nádrže. Po této době nelze zaručit stálost bezpečnostních parametrů tlakové nádrže. Po vypršení termínu platnosti tlakové zkoušky, a tedy ukončení její životnosti, je nutné ji vyměnit. Prodloužení životnosti nádrže vykonáním tlakové zkoušky na nádrži LPG není možné.

LPG nádrž Vám ochotně vymění v LPG dílnách Praha a okolí >> Doba výměny nádrže cca 2 hodiny, orientační cena s prací, přepisem nádrže v LPG příloze k technickému průkazu a revize cca 6.990 Kč. Neváhejte se s námi poradit na Tel. 775 251 750

Nádrže v našem LPG-shop >>

Pro určení správného typu a velikosti nádrže pošlete prosím fotky Vaší nádrže, výrobního štítku s vyraženými údaji a foto ventilu na email: info@lpg-obchod.cz

                                                 toroidní nádrž lpg

VYHLÁŠKA
ze dne 18. září 2018,
kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb.,
o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích

Příloha č. 11

Podmínky pro přestavbu vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným nebo
zkapalněným zemním plynem nebo vodíkem

1. Vozidla přestavěná na pohon zkapalněným ropným plynem (dále jen „LPG“), stlačeným zemním plynem (dále jen
„CNG“), nebo zkapalněným zemním plynem (dále jen „LNG) musí splňovat tyto podmínky:

a) při úniku plynu a poruše plynového zařízení musí toto zařízení umožňovat okamžité uzavření uzavíracích ventilů tlakových
nádob, pokud toto není zajištěno samočinně,
b) musí být opatřeno nálepkou umístěnou na zadní části vozidla v pravém horním, popřípadě dolním rohu s nápisem LPG, CNG
nebo LNG, toto platí pro vozidlo poháněné LPG, CNG nebo LNG, jakož i vozidlo s vestavěným plynovým zařízením sloužícím k
jiným účelům než k pohonu
c) výrobce vozidla či výrobce komponentů plynových zařízení nebo jejich zástupce stanoví podmínky údržby, včetně termínů a
způsobu provedení periodických zkoušek tlakových nádob,
d) tlakové nádoby na vozidle musí být umístěny tak, aby nebyly vystaveny působení vnějších zdrojů tepla,
e) vozidlo přestavěné na pohon CNG a LNG musí odpovídat technickému předpisu EHK č. 110 a podmínkám této vyhlášky,
vozidlo přestavěné na pohon LPG musí odpovídat technickému předpisu EHK č. 67 a podmínkám této vyhlášky, pro individuální
schválení přestavby jednotlivého vozidla se postupuje přiměřeně,
f) emise znečišťujících látek ve výfukových plynech nesmí překročit stanovené hodnoty pro danou kategorii a provedení vozidla
g) výrobce nádrže stanoví její životnost, obvykle je životnost nádrže na LPG 10 let a nádrže nebo láhve na CNG 20 let.

2. Vozidla přestavěná na pohon LPG, CNG nebo LNG, musí být dále výrobcem vozidla či výrobcem komponentů
plynových zařízení nebo jejich zástupcem vybavena návodem k obsluze, který obsahuje:

a) bezpečnostními pokyny a s návodem postupu v případě dopravní nehody,
a) bezpečnostní pokyny, informaci o životnosti a případných pravidelných kontrolách nádrží a popis postupu v případě
dopravní nehody,
b) informaci, že v kabině vozidla při plnění tlakových nádob, ošetřování a údržbě vozidla je zakázáno kouřit a zacházet s
otevřeným ohněm, u vozidel vybavených nezávislým topením musí být toto mimo provoz,
c) informaci, že obsah plynových nádob je dovoleno vypouštět jen do volného prostoru, kde nehrozí vznícení vypouštěného plynu ,
nebo do nádob k tomu určených,
d) informaci, že pokud nastane závada plynového zařízení, musí se ihned toto zařízení vyřadit z provozu, za tuto závadu se té ž
považuje skutečnost, že není provedena periodická zkouška tlakových nádob nebo je překročena doba životnosti tlakové nádoby
nebo byl vyměněn schválený díl systému za neschválený a
e) informaci, že v případě, že v průběhu jízdy vozidla vznikne závada uvedená v odstavci 3, musí být vozidlo ihned odstaveno a
učiněna bezpečnostní opatření.
3. Za závadu zařízení, při které musí být vozidlo ihned odstaveno a učiněna bezpečnostní opatření se pokládá:
a) unikání plynu z kterékoliv části plynového zařízení a porucha odvětrávacího systému,
b) trvalé odpouštění plynu pojistnými ventily,
c) trhlina nebo poškození, které by mohly způsobit unikání plynu,
d) porucha redukčního zařízení, regulátoru tlaku, směšovače nebo vstřikovacích ventilů, tlakoměru, uzavíracích nebo zpětných
ventilů a upevnění nádob, porucha nízkotlakého a vysokotlakého systému vedení plynu,
e) dochází-li k průtoku plynu do směšovače nebo vstřikovacích ventilů při vypnutém motoru nebo
f) překročení přípustných limitů znečišťujících látek ve výfukových plynech.
4. U vozidel s pohonem na H2 se postupuje přiměřeně s požadavky uvedenými v odstavcích 1 až 3. Vozidlo
přestavěné na pohon H2 musí odpovídat technickému předpisu EHK č. 134 a podmínkám této vyhlášky. Životnost nádrže
u H2 je obvykle 15 let.

Zpět na Časté dotazy (FAQ)  >>